top of page
  • Photo du rédacteurLe Fantôme de la liberté

L’Ollave, nit prijateljstva / a Line of Friendship

L’Ollave, nit prijateljstva Više od 30 godina umjetničke suradnje i razmjene

-

L’Ollave, une histoire d’amitié Plus de 30 ans de collaboration et d’échanges artistiquesOtvorenje izložbe

subota, 14. 1. 2023. u 12h

Institut za suvremenu umjetnost Trg kralja Tomislava 20, Zagreb

Radno vrijeme izložbe

utorak – subota 13:00 – 19:00 sati


Izložba ostaje otvorena

do 11. 2. 2023.

Kustosi izložbe

Jean de Breyne i Martina Kramer


Umjetnici: Boris Cvjetanović, Boris Greiner, Stanislav Habjan, Martina Kramer, Ivan Kožarić, Antun Maračić, Vlado Martek, Iva Patarčec, Mladen Stilinović, Mirjana Vodopija, Vlasta Žanić

i

Domaine croate / Poezija; objavljeni pjesnici: Branko Čegec, Slavko Mihalić, Antun Šoljan, Sibila Petlevski, Antun Branko Šimić, Gordana Benić, Miroslav Mićanović, Dobriša Cesarić, Marija Čudina, Monika Herceg, Anka Žagar, Delimir Rešicki, Nikola Šop, Hrvoje Pejaković, Ana Brnardić, Zvonimir Mrkonjić, Andrijana Škunca, Vanda Mikšić, Jure Kaštelan, Vlado Kristl, Alen Brlek, Dražen Katunarić

Izložba L’Ollave, nit prijateljstva okuplja 11 hrvatskih likovnih umjetnica i umjetnika i 22 autora poezije koji su tijekom proteklih više od 30 godina sudjelovali u nizu programa u suradnji s ovom francuskom galerijom. Suradnja galerije iz Lyona započela je 1991. samostalnom izložbom Martine Kramer da bi se tijekom desetljeća prošila organskim, sasvim prijateljskim razvojem u mrežu neprestane umjetničke komunikacije, razmjena, susreta i profesionalnih aktivnosti.

Od prvog posjeta Zagrebu voditelja galerije i pjesnika Jeana de Breynea 1991. godine, mnoge umjetničke suradnje počele bi prijateljskim susretom, ili bi se tijekom godina razvile u prijateljstvo. Stoga danas, kad želimo sagledati cjelinu, vrstu i nit vodilju ovih odnosa koji su se rađali i trajali kroz godine i desetljeća, upravo to prijateljsko okružje povezuje raznovrsna ostvarenja i nameće se kao zajednički nazivnik kronologije ovih veza.

Galerija-knjižara L’Ollave osnovana je u Lyonu 1974. godine, a od 1978. njome upravlja privatni, neovisni kolektiv. Do danas je L’Ollave organizirala više od tristo izložbi, čitanja, performansa, umjetničkih razmjena i drugih događanja, u Francuskoj i u inozemstvu. U razmjenama su sudjelovali engleski, poljski, belgijski i talijanski umjetnici, a 1991. počinje razmjena s Hrvatskom, i otada su organizirane brojne izložbe i razmjene u obje zemlje. Tijekom posljednjih 10 godina, od 2012., aktivna je i suradnja s književnicima kroz koju je nastala serija prijevoda hrvatske poezije na francuski jezik Domaine croate / Poésie (Hrvatska domena / Pjesništvo), u kojoj su trenutačno realizirane 23 knjige.

Galerija je izdavala umjetnički časopis L’Ollave, préoccupations (1993.-2016.). Od 1998. godine djeluje bez stalnog izložbenog prostora kao organizator izložbi i nakladnik, da bi se 1999. preselila iz Lyona u Vaucluse, u Francuskoj. Godine 2005. osmislila je i vodila dvogodišnja čitanja poezije, Les Cris poétiques, s Vélo Théâtrom u Aptu (2005.-2017.). Stvorila je zbirku umjetničkih eseja Préoccupations.

Danas, L’Ollaveom upravljaju Jean de Breyne, Euan Burnet-Smith, Martina Kramer, Jean-Louis Raynard, Vanda Mikšić i Brankica Radić.*L’Ollave, a Line of Friendship Over 30 years of artistic collaboration and exchange

-

L’Ollave, une histoire d’amitié Plus de 30 ans de collaboration et d’échanges artistiquesOpening of the exhibition

Saturday, January 14, 2023 at 12:00 noon

Institute for Contemporary Art

Trg kralja Tomislava 20, Zagreb

Exhibition opening hours

Tuesday – Saturday 13:00 – 19:00


The exhibition remains open until February 11, 2023.

Exhibition curators

Jean de Breyne and Martina Kramer


Artists: Boris Cvjetanović, Boris Greiner, Stanislav Habjan, Martina Kramer, Ivan Kožarić, Antun Maračić, Vlado Martek, Iva Patarčec, Mladen Stilinović, Mirjana Vodopija, Vlasta Žanić

and

Domaine croate / Poésie; published poets: Branko Čegec, Slavko Mihalić, Antun Šoljan, Sibila Petlevski, Antun Branko Šimić, Gordana Benić, Miroslav Mićanović, Dobriša Cesarić, Marija Čudina, Monika Herceg, Anka Žagar, Delimir Rešicki, Nikola Šop, Hrvoje Pejaković, Ana Brnardić, Zvonimir Mrkonjić, Andrijana Škunca, Vanda Mikšić, Jure Kaštelan, Vlado Kristl, Alen Brlek, Dražen Katunarić

The exhibition L’Ollave, a Line of Friendship brings together 11 Croatian artists and 23 authors of poetry who, over the past 30 years have participated in a series of programs in collaboration with the French gallery. The collaboration of the gallery from Lyon began in 1991 with a solo exhibition by Martina Kramer, and over the course of decades, it has expanded by organic and friendly development into a network of continuous artistic communication, exchanges, meetings and professional activities.

Since the first visit to Zagreb by gallery manager and poet Jean de Breyne in 1991, many artistic collaborations would begin with a friendly meeting, or would develop into friendship over the years. Therefore, today, when we want to look at the whole, the type and the guiding thread of these relationships that were born and lasted through years and decades, it is precisely this friendly environment that connects various accomplishments and emerges as the common denominator of the chronology of these relationships.

L’Ollave gallery-bookstore was founded in Lyon in 1974, and since 1978 it has been managed by a private, independent collective. To date, L’Ollave has organized more than three hundred exhibitions, readings, performances, artistic exchanges and other events, in France and abroad. English, Polish, Belgian and Italian artists participated in the exchanges, and in 1991 the exchange with Croatia began, and since then numerous exhibitions and exchanges have been organized in both countries. During the last 10 years, since 2012, there has been an active collaboration with writers, through which a series of translations of Croatian poetry into French, Domaine croate / Poésie (Croatian domain / Poetry), was created, in which 23 books have currently been produced.

The gallery published the art magazine L’Ollave, préoccupations (1993-2016). Since1998, the gallery has been working without a permanent exhibition space as an exhibition organizer and book publisher, and in 1999 gallery moved from Lyon to Vaucluse, France. In 2005, L’Ollave conceived and directed the biennial poetry readings, Les Cris poétiques, with Vélo Théâtre in Apt (2005-2017); and the collection of artistic essays Préoccupations.

Today, L’Ollave is managed by Jean de Breyne, Euan Burnet-Smith, Martina Kramer and Jean-Louis Raynard, Vanda Mikšić and Brankica Radić.

Comments


bottom of page